PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÂU LẠC BỘ TĂNG SINH THƯỢNG THẬN BẨM SINH (ngày…tại….)

Bạn thấy được những lợi ích gì từ câu lạc bộ tăng sinh thượng thận bẩm sinh (TSTTBS) ngày hôm nay? Khoanh tròn câu trả lời:

[box style=”1 or 2″]1 2 3 4 5
(Không giúp ích gì cả) (Không chắc) (Rất có ích)[/box]

Ba điều tốt nhất từ câu lạc bộ này là gì?

1.

2.

3.

 

Ba điều chúng tôi nên thay đổi để CLB TSTTBS lần sau được tốt hơn?

1.

2.

3.

 

Nếu chúng tôi tổ chức CLB TSTTBS vào năm sau bạn có tham gia không?

Tôi sẽ tham gia

Tôi không chắc

Tôi không tham gia

 

Cho biết lí do:

 

Ý kiến đóng góp khác:

 

 

CH DÙNG ĐỂ NGHIÊN CỨU

ID: ___________________Ngày : _________________
Nơi đánh giá: